ก้าวสู่ Hybrid Cloud อย่างมั่นใจ | ด้วยบริการ VMware Cloud on AWS

Ready IDC คือผู้ให้บริการ Data Center, ระบบ Cloud Computing และ ICT Services

แบบครบวงจร เปิดให้บริการ VMware Cloud on AWS ที่จะช่วยสร้างทางเลือกใหม่ให้แก่องค์กรที่ต้องการปรับตัวไปใช้ Hybrid Cloud พร้อมขยายฐานข้อมูล Data Center และโยกย้าย Workload ขึ้น Cloud ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อใหต้ อบโจทย์ความต้องการของระบบ IT ในยุคดิจิทัลที่ต้องการความยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง

ก้าวเข้าสู่ Hybrid Cloud ด้วย VMware Cloud on AWS

ในยุคที่เทคโนโลยี Virtualization และ Cloud Computing กลายเป็นพื้นฐานของระบบ IT Infrastructure โดยเฉพาะอย่างยิ่ง VMware และ AWS ต่างกําลังได้รับความนิยมสูง
ทําใหห้ ลายองค์กรมีการใช้งานและคุ้นเคยเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม การก้าวออกจากการใช้งาน แบบ On-premises และ Cloud ไปสู่ Hybrid Cloud ได้อย่างเต็มตัวนั้นยังถือเป็นเรื่องยาก เนื่องจากเทคโนโลยีหลักท่ีหลายองค์กรเลือกใช้งานน้ันยังไม่พร้อมท่ีจะทํางานร่วมกับ Public Cloud ของค่ายต่าง ๆ ได้ดีเท่าไหร่นัก

ด้วยเหตุน้ี Ready IDC จึงได้นําเสนอเป้าหมายที่จะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างระบบ On-premises และระบบ Cloud เข้าด้วยกัน คือ VMware Cloud on AWS ซึ่งเป็นการนําเทคโนโลยีของ VMware ที่ทุกองค์กรคุ้นเคยไปให้บริการบน AWS Cloud พร้อมเสริมด้วยบริการอันหลากหลาย ของ AWS เพื่อให้องค์กรต่าง ๆ ที่ใช้ระบบ VMware อยู่แล้ว สามารถเชื่อมต่อ ใช้งาน และโยกย้าย Workload ภายใน On-premises Data Center ขึ้นไปบน VMware Cloud on AWS ได้อย่าง รวดเร็วและง่ายดาย เป็นการสร้างทางเลือกในการก้าวไปสู่การพัฒนาระบบ Hybrid Cloud ที่ เรียบง่ายและไม่ซับซ้อนข้ึน

Hybrid Cloud ท่ีไม่ซับซ้อน ขับเคล่ือนด้วย AWS Cloud

VMware Cloud on AWS คือการนําเทคโนโลยี Software-defined Data Center (SDDC) ของ VMware ไปใช้บน AWS Cloud ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถใช้เครื่องมือพื้นฐานของ VMware บน AWS Cloud ได้แบบเดียวกนั กับ VMware ในปัจจุบัน โดยไม่จําเป็นต้องซื้อฮาร์ดแวร์ใหม่ หรือ ปรับเปลี่ยนการดําเนินการใด ๆ ซึ่งบริการดังกล่าวจะจัดเตรียม Infrastructure ท้ังหมดให้โดย อัตโนมัต

พร้อมทั้งปรับสภาพแวดล้อมของระบบ VMware บน AWS Cloud และ On-premises Data Center ให้เข้ากันได้อย่างสมบูรณ์ ลดปัญหาในการโยกย้ายหรือขยาย Workload ไปยังระบบ Cloud เพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ IT Infrastrucure และเปิดโอกาสใหม่ ๆ แก่ธุรกิจจากการใช้ประโยชน์ จากการใช้งานแบบ Hybrid Cloud ได้อีกด้วย

นอกจาก VMware Cloud on AWS จะให้บริการบน AWS Cloud ที่มีความเสถียรและความมั่นคง ปลอดภัยสูงตามมาตรฐานสากลแล้ว การดําเนินงานหลังบ้านต่าง ๆ จะรับผิดชอบโดย VMware ที่สําคัญคือสามารถผสานการทํางานของบริการต่าง ๆ บน AWS เข้ากับ VMware Cloud ได้ใน ราคาท่ีถูกกว่าและมี Latency ต่ำกว่า เนื่องจากเป็นการเชื่อมต่อภายในระบบ Cloud โดยตรง

จะขยาย Data Center หรือ ย้าย Workload ก็เชื่อมต่อกับ AWS ได้ง่าย ๆ เพียงแค่ปลายนิ้ว

Ready IDC ขอแนะนําเลยว่า VMware Cloud on AWS เหมาะมาก ๆ สําหรับองค์กรธุรกิจ ท่ีกําลังต้องการย้าย Workload ของระบบ VMware จาก On-premises ขึ้นสู่ Public Cloud หรือต้องการขยายฐานข้อมูลออกไป รวมไปถึงเพ่ิมความทันสมัยให้การแก้ปัญหา Disaster Recovery โดยมี Use Cases ท่ีน่าสนใจ ดังน้ี.

1. ช่วยย้าย Workload ข้ึน Cloud ได้สะดวกข้ึน

การใช้พื้นฐานเทคโนโลยีของ VMware จะช่วยให้การย้าย Workload จาก On-premises ขึ้นสู่ระบบ Cloud ได้ง่ายและรวดเร็วย่ิงข้ึน โดยไม่ต้องแก้ไขหรือปรับโครงสร้าง Workload ใหม่ รวมไปถึงการย้าย Workload กลับลงมาก็ทําได้โดยทันที ช่วยให้องค์กรมี IT Infrastructure ที่พร้อมปรับระบบได้อย่างยืดหยุ่น เพื่อตอบสนองความต้องการระยะสั้นหรือท่ีเกิดข้ึนชั่วคราวได้

2. เชื่อมต่อกับ AWS ได้โดยตรง เพื่อต่อยอดบริการใหม่ ๆ

การมี Workload บน Cloud ช่วยให้เช่ือมต่อกับบริการต่าง ๆ ของ AWS เช่น AWS Lambda, Amazon SQS, Amazon S3, Elastic Load Balancing, Amazon RDS, Amazon DynamoDB, Amazon Kinesis, Amazon Redshift ได้แบบเช่ียวชาญเพื่อต่อยอดนวัตกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และประมวลผล Internet of Things และอื่น ๆ ได้อีกมากมาย

3. การขยาย Data Center ได้อย่างทั่วถึง

สามารถขยาย Data Center ข้ึนสู่ AWS Cloud และส่งต่อไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก หมดปัญหา เรื่องการส่ังซื้อและดูแลอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ด้วยตนเอง ลดภาระของฝ่าย IT ทั้งยังช่วยเพิ่มความเร็ว ในการส่งมอบบริการออกสู่ตลาด และช่วยให้ผู้ใชส้ ามารถเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว ช่วยยกระดับประสบการณ์ใช้งานให้ลูกค้าพึงพอใจมากย่ิงข้ึน

4. Disaster Recovery as a Service

เมื่อมีการย้าย Workload ไปมาระหว่าง On-premises และระบบ Cloud ที่ทำได้ง่ายข้ึนย่อมทําให้องค์กรสามารถสํารองข้อมูลขึ้นสู่ Cloud หรือสร้างระบบ Disaster Recovery as a Service ได้ง่ายเช่นกัน ซึ่งอาจใช้เครื่องมือของ VMware เองหรือ 3rd Parties อื่น ๆ เพื่อทําให้ มั่นใจว่าข้อมูลสําคัญขององค์กรจะไม่สูญหาย และบริการต่าง ๆ ยังคงดําเนินได้ต่อไป

Ready IDC เปิดให้บริการ VMware Cloud on AWS สร้างความเป็นไปได้อย่างไร้ขอบเขต

เพราะ Ready IDC เป็นผู้ให้บริการ Data Center, ระบบ Cloud Computing และ ICT Services แบบ One-stop Shop ท้ังยังเป็นผู้จัดจําหน่ายบริการของ AWS อย่างเป็นทางการในประเทศไทย รวมไปถึงได้รับการคัดเลือกให้เป็น Partner ทางด้านแก้ไขปัญหา VMware Cloud on AWS จาก VMware จึงพร้อมช่วยเหลือองค์กรให้พร้อมใช้งาน Hybrid Cloud ผ่าน VMware Cloud on AWS อย่างครบวงจร เพื่อช่วยต่อยอดและสร้างบริการใหม่ ๆ อย่างไร้ขอบเขต

นอกจากน้ี Ready IDC ยังมีบริการ Express Connect สําหรับเช่ือมต่อ Data Center ของ ลูกค้าไปยัง AWS และ Cloud Providers ช่ือดังอื่น ๆ โดยตรง เพื่อลด Latency และค่าใช้จ่ายใน การใช้บริการระบบ Cloud ลง

ที่สําคัญคือ Ready IDC ยังสามารถช่วยวางแผนการชําระเงินและค้นหาแพค็ เกจการใช้งาน VMware Cloud และ AWS ที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด เพื่อให้ลูกค้า สามารถใช้บริการได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมไปถึงสามารถออกใบกํากับภาษีในท่ี จะช่วยแก้ปัญหาด้านการชําระภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายในอนาคตอีกด้วย

มาลองเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ

ที่จะช่วยผสานเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้กับธุรกิจ

พร้อมสัมผัสประสบการณ์ Hybrid Cloud

ได้ง่าย ๆ เพียงแค่ปลายนิ้ว กับ Ready IDC ได้แล้ววันน้ี

ทีม Technical Support & Customer Service

พร้อมดูแลคุณทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

หากเกิดปัญหาทางเทคนิคอะไร ไม่ต้องตกใจ คุณสามารถติดต่อ ประสานงาน หรือขอความช่วยเหลือจากทีมงานคุณภาพของ

Ready IDC ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านทาง Hotline: 086-972-1994 หรือ 02-503-4265 กด 3 หรือ Email: [email protected]

“READY Hosting” จาก READY IDC

ยินดีเป็นผู้ช่วยคนใหม่…ให้คุณ

สนใจติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดการให้บริการเพิ่มเติมได้ทาง

Email: [email protected] หรือ www.readyidc.com

 

By Ready IDC