Terms of Service

        ผู้ใช้บริการรับทราบและยินยอมปฏิบัติตาม นโยบาย และ ข้อตกลง ในการให้บริการของ Readyidc.com ซึ่งบริหารงานโดย บริษัท เรดดี้ ไอ ดี ซี จำกัด ผู้ใช้บริการรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ออกโดยบริษัท เรดดี้ ไอ ดี ซี จำกัด ซึ่งมีดังนี้

        ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญา หรือ ปิดเว็บไซต์โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า โดยไม่มีการคืนค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้าผู้ใช้บริการ มีการกระทำที่ขัดต่อนโยบายการใช้บริการดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้พิจารณาว่าสิ่งที่ผู้ใช้บริการกระทำนั้นเป็นการผิดกฎระเบียบข้อบังคับหรือไม่

 1. สำหรับบริการ VPS for Game , VPS for Business , Cloud Server ระบบจะมีการส่งอีเมล์แจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนหมดอายุ 7วัน หากผู้ใช้บริการไม่ชำระค่าบริการภายใน 3 วันหลังหมดอายุ ผู้ให้บริการจำเป็นต้องระงับการให้บริการชั่วคราว และหากผู้ใช้บริการไม่ชำระค่าบริการหรือติดต่อกลับภายใน 7 วันหลังหมดอายุ ผู้ให้บริการจำเป็นต้องนำข้อมูลของผู้ใช้บริการออกจากระบบ โดยไม่สามารถเรียกข้อมูลเหล่านั้นกลับมาได้อีก
 2. ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการให้กับผู้ให้บริการ ต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง หากผู้ใช้บริการป้อนข้อมูลไม่ถูกต้องหรือข้อมูลมั่วเข้ามา ผู้ให้บริการจะไม่จัดทำตามคำขอ
 3. ผู้ใช้บริการ กรณีสมัครครั้งแรกในทุกๆบริการ ต้องส่งเอกสารที่ออกโดยราชการเพื่อยืนยันข้อมูลเพื่อป้องกันผู้ไม่หวังดีนำชื่อของบุคคลอื่นมาเปิดบริการที่ผิดกฏหมาย เอกสารที่ใช้ เช่นสำเนาบัตรประชาชน , ใบขับขี่ กรณีใช้บริการในนามบุคคล หรือ หนังสือรับรองบริษัท กรณีเป็นนิติบุคคล ทั้งนี้หากมีการยกเลิกบริการทางผู้ให้บริการจะทำลายเอกสารทันที
 4. โดเมนเนมที่ถูกจดแล้วไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้ หากผู้ใช้บริการต้องการชื่อใหม่ผู้ใช้บริการต้องชำระสำหรับค่าบริการจดโดเมนใหม่
 5. ผู้ให้บริการจะดำเนินการเปิดการให้บริการทันทีภายใน 24 ชั่วโมง ในวันทำการ หลังจากที่ได้รับหลักฐานการชำระค่าบริการที่ระบุข้อมูลอย่างครบถ้วน หากชำระค่าบริการมาแล้วแต่ส่งรายละเอียดไม่ครบถ้วน เช่นไม่ได้ระบุหมายเลขการสั่งซื้อหรือชื่อโดเมนหรือเบอร์ติดต่อกลับ หรือ ขาดการติดต่อภายใน 1 เดือน ผู้ให้บริการจำเป็นต้องยกเลิกการสั่งซื้อนั้น ๆ
 6. ผู้ให้บริการไม่มีนโยบายการคืนเงินค่าบริการให้ในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นการละเมิดเงื่อนไขโดยผู้ให้บริการ
 7. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบ ต่อความเสียหายแก่ เว็บไซต์/แอปพลิเคชัน/เซิร์ฟเวอร์ ที่เกิดขึ่นไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม เช่น เกิดความผิดพลาดกับอุปกรณ์ ผู้ใช้บริการเผลอลบข้อมูลของตนเองทิ้ิงหรือจากเหตุสุดวิสัยอื่นใดที่เกิดจากผู้ให้บริการหรือผู้ใช้บริการเอง
 8. หากผู้ให้บริการได้รับการร้องเรียน ร้องขอ หรือพบเหตุอันไม่ชอบมาพากล ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะทำการยกเลิก หรือระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการนั้น ๆ เป็นการชั่วคราวเพื่อทำการสอบสวนและตรวจสอบหาสาเหตุของมูลเหตุนั้น ๆ
 9. ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ยกเลิกให้บริการทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ หากผู้ใช้บริการใช้บัตรเครดิตปลอม หรือขโมยมาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบัตรในการซื้อบริการ
 10. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการ เมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเพราะผู้ให้บริการให้ความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการตรวจสอบ เว็บไซต์/แอปพลิเคชัน/เซิร์ฟเวอร์ ที่มีข้อความหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและขัดต่อความสงบเรียบร้อย หากท่านใดพบเห็นหรือทราบเบาะแส ขอให้แจ้งข้อมูลเพื่อจะได้ดำเนินการแก่เว็บไซต์/แอปพลิเคชัน/เซิร์ฟเวอร์ เหล่านั้นต่อไป
 11. ข้อมูลเนื้อหา และการออกแบบ เว็บไซต์/แอปพลิเคชัน/เซิร์ฟเวอร์ต่าง ๆ ที่ ผู้ให้บริการเป็นผู้จัดทำขึ้น ผู้ให้บริการ ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามมิให้ ผู้ใช้บริการคัดลอก ทำซ้ำหรือ นำไปใช้ที่อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็น ลายลักษณ์อักษร
 12. ผู้ให้บริการจะติดต่อผู้ใช้บริการผ่านทางอีเมลที่ผู้ใช้บริการได้สั่งซื้อบนหน้าเว็บ หากต้องการเปลี่ยนผู้ดูแล หรือ อีเมลที่ใช้ในการติดต่อ ให้ใช้อีเมลที่สั่งซื้อแจ้งเข้ามา หากไม่สามารถใช้อีเมลเดิมแจ้งได้ ผู้ให้บริการอาจจะขอเอกสารเพิ่มเติมคือ หนังสือรับรองบริษัท ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น หากไม่มีข้อมูลดังกล่าว ผู้ให้บริการไม่สามารถให้ข้อมูลลับแก่ผู้ขอได้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด ๆ ก็ตาม
 13. ผู้ให้บริการไม่ได้เป็นผู้ให้บริการด้าน Software/Script หรือ ทำเว็บไซต์ให้ผู้ใช้บริการ ดังนั้นปัญหาที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม/การใช้งานของ Script การทำเว็บไซต์ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่ตอบคำถามนั้น โดยอาจจะให้ Link ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ใช้บริการไปศึกษาด้วยตนเอง ซึ่งทางผู้ให้บริการจะให้คำตอบเกี่ยวกับคำถามที่เกี่ยวข้องกับเว็บบริการที่ให้บริการเท่านั้น โดยหน้าที่หลักของผู้ให้บริการ คือผู้ให้บริการเว็บ Cloud Server และ Cloud Backup ซึ่งเป็นการให้บริการ Infrastructure as a Service ให้สามารถใช้งานได้ตามคุณสมบัติทั้งหมดที่ให้บริการตามหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
 14. ไฟล์ใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการใช้งานอยู่บน เว็บไซต์/แอปพลิเคชัน/เซิร์ฟเวอร์/Cloud Backup เช่น Website Files, E-Mail Files, Database Files เป็นต้น หากมีการติดไวรัสเกิดขึ้น จะถูกลบออกจากระบบโดยอัตโนมัติโดยมิจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า

ลักษณะการใช้งานที่ไม่เปิดให้บริการ

 • เว็บไซต์/แอปพลิเคชัน/เซิร์ฟเวอร์ ที่ผิดกฎหมาย ที่เป็นการโจมตี สร้างความเสื่อมเสีย หรือทำลายความมั่นคง ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ศาสนา การโจมตี และสร้างความวุ่นวาย เสื่อมเสีย ให้แก่ผู้อื่น
 • เว็บไซต์/แอปพลิเคชัน/เซิร์ฟเวอร์ ลามก อนาจาร หรือมีแนวโน้มไปในทางลามก
 • เว็บไซต์/แอปพลิเคชัน/เซิร์ฟเวอร์ การพนัน
 • เว็บไซต์/แอปพลิเคชัน/เซิร์ฟเวอร์ ที่ให้บริการ BitTorrent, Tracker, Online Streaming, Pirate Software, Crack, Hack, Warez, เผยแพร่ไวรัส หนอนอินเทอร์เน็ต ทอร์จัน หรือใช้บริการของเซิร์ฟเวอร์นี้ไปในการโจมตีเซิร์ฟเวอร์อื่น ๆ เช่น Mail Bombs, Hack Attacks, Spamming, Port Scanning หรือ Port Probing, Download, MP3 , Software , VDO & Voice Clips , Music Online ไม่ว่าจะถูกกฎหมายหรือไม่ก็ตาม
 • เว็บไซต์/แอปพลิเคชัน/เซิร์ฟเวอร์ ที่ส่งอีเมลเป็นจำนวนมาก, Commercial Mass E-Mailing
 • เว็บไซต์/แอปพลิเคชัน/เซิร์ฟเวอร์ ที่มีการส่ง “สแปมอีเมลˮ (การส่งอีเมลจำนวนมาก โดยผู้รับอีเมลไม่ยินยอมที่จะรับข้อความ) โดยการส่งอีเมลนั้นใช้ที่อยู่ส่งกลับที่ไม่มีจริง หรือเป็นการส่งแบบสุ่ม เช่น [email protected], [email protected], [email protected]
 • การส่งข้อความลูกโซ่เพื่อจะทำให้เกิดการตอบกลับจำนวนมาก และการส่งข้อความซ้ำ ๆ เดิม ๆ ไปยังผู้อื่น
 • การใช้โปรแกรมหรือระบบเพื่อการส่งอีเมลที่มีผลทำให้เกิดการตีกลับของอีเมลเป็นจำนวนมาก หรือ ส่งผลกระทบต่อการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ เช่น การถูกยิงโดย Web Board การส่งอีเมลนั้นใช้ที่อยู่ส่งกลับที่ไม่มีจริง (หากผู้ใช้บริการไม่แน่ใจว่าอีเมลนั้นมีอยู่จริงให้ลองเทสจาก Free E-Mail ก่อน)์
 • การส่งอีเมลที่ลิดรอนสิทธิ์ หรือข่มขู่ผู้อื่น เป็นต้น
 • เว็บไซต์/แอปพลิเคชัน/เซิร์ฟเวอร์ ที่เกี่ยวข้องกับการเจาะระบบ การเผยแพร่ไวรัส หรือการเผยแพร่ใด ๆ ที่เป็นสิ่งผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมสร้างความวุ่นวาย และ ความเดือดร้อน ให้แก่ผู้อื่น
 • เว็บไซต์/แอปพลิเคชัน/เซิร์ฟเวอร์ ที่มีการใช้งานสคริปต์ หรือ โปรแกรมใด ๆ ที่รบกวนการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ ทั้งความสามารถในการประมวล และหน่วยความจำเป็นจำนวนมากผิดปกติ ไม่ว่าทางใดทางหนึ่งหากผู้ให้บริการตรวจพบจะทำ การระงับการใช้งานชั่วคราวจนกว่าจะได้รับการแก้ไขจากผู้ใช้บริการ และหากยังฝ่าฝืนอยู่ ผู้ให้บริการจะปิดเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน/เซิร์ฟเวอร์ ของผู้ใช้บริการทันทีและไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
 • เว็บไซต์/แอปพลิเคชัน/เซิร์ฟเวอร์ ที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา ของผู้อื่นหรือคณะบุคคลอื่นในทุกประเทศทั่วโลก
 • เว็บไซต์/แอปพลิเคชัน/เซิร์ฟเวอร์ ที่ขู่คุกคาม การโกง การแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ เผยแพร่สิ่งหยาบคาย ยาเสพติด
 • เว็บไซต์/แอปพลิเคชัน/เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งนำมาถึงความเสื่อมเสียให้แก่ผู้ให้บริการ
 • เว็บไซต์/แอปพลิเคชัน/เซิร์ฟเวอร์ ที่มีความผิด ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
 • เว็บไซต์อื่น ๆ ที่ผู้ให้บริการพิจารณาว่าไม่เหมาะสม

***ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า***

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า