What ? | Linux VPS และ Windows VPS

Virtual Private Server เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดระหว่างบริการโฮสติ้งที่ใช้ร่วมกันและ โครงสร้างพื้นฐานเฉพาะ เมื่อเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่เหมาะสมสําหรับคุณคุณจะต้องเลือกระหว่าง Linux และ Windows VPS การตั้งค่าทั้งสองแตกต่างกันอย่างไร และตัวเลือกใดดีกว่า สําหรับเว็บไซต์ของคุณ? ก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องนี้เรามาคิดกันก่อนว่าทําไมคุณควรเลือก VPS ตั้งแต่แรก

ประโยชน์ของ VPS

โดยหลายคนเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัว ถือเป็นจุดหวานระหว่างโซลูชันโฮสติ้งอื่น ๆ นี่เป็นเพราะโดย ปกติแล้ว (ถ้าคุณเลือกผู้ให้บริการที่มีคุณภาพ) มีประสิทธิภาพในการให้อัตราส่วนราคาที่ดี มากซึ่งทําให้ราคาไม่แพงแม้แต่สําหรับผู้เริ่มต้น แต่มีมากขึ้นไป

การควบคุมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงซึ่งแตกต่างจากโฮสติ้งที่ใช้ร่วมกัน VPS มา พร้อมกับทรัพยากรที่กําหนดให้ใช้เฉพาะกับเซิร์ฟเวอร์ของคุณเท่านั้น และทรัพยากรของ ตัวเองมาในราคาที่ไม่แพงมากเมื่อเทียบกับเซิร์ฟเวอร์ทุ่มเท

ความง่ายในการปรับขนาดได้ – ง่ายมากที่จะอัปเกรดเซิร์ฟเวอร์ของคุณจากแผนขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงแผนซึ่งสามารถรองรับผู้เข้าชมได้นับร้อยหรือหลายพันราย

การเข้าถึงราก / การดูแลระบบ – คุณคือเจ้านาย เลือกระบบปฏิบัติการและควบคุมการตั้ง ค่าเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างเต็มที่

ความเป็นส่วนตัวและการปรับแต่ง – ติดตั้งแอปพลิเคชันที่คุณเห็นว่าจําเป็น ใช้เครื่องมือ สร้างเว็บไซต์ระบบส่งจดหมายหรือระบบจัดการเนื้อหาใด (ไม่ต้องพูดถึงแอปอื่น ๆ อีกหลาย ร้อยแอป) ที่คุณคิดว่าดีที่สุดสําหรับธุรกิจของคุณ

ความแตกต่างของ Windows VPS และ Linux VPS

ประสิทธิภาพ

ส่ิงแรกที่แยกความแตกต่างของเซิร์ฟเวอร์ทั้งสองประเภทและสิ่งท่ีไม่เป็นที่รู้จักกันท่ัวไป โดยเฉพาะผู้เริ่มต้นคือความแตกต่างในด้านประสิทธิภาพ เพราะ Windows การต้ังค่านั้นใช้ ทรัพยากรมากข้ึน VPS ที่ใช้ Linux VPS จะเร็วกว่าไฟล์ Windows VPS

นี่เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อต้องจัดการกับภาระงานสูง (เช่นจากผู้เยี่ยมชมหลาย คน) และกระบวนการต่างๆมากมายท่ีทํางานพร้อมกัน ยิ่งไปกว่าน้ันหากทราฟฟิกของคุณ เพิ่มข้ึนหรือคุณปรับใช้แอพพลิเคชั่นใหม่ไปยังเซิร์ฟเวอร์ประสิทธิภาพของ Linux VPS ควร ไม่เปลี่ยนแปลง น่าเศร้าท่ี Windows VPS จะช้าลงโดยไม่คํานึงถึงการรับส่งข้อมูลหรือการ เปลี่ยนแปลงแอปพลิเคชัน – หากคุณเคยเรียกใช้ไฟล์ Windows VPS แล็ปท็อปหรือ เดสก์ท็อปคุณอาจเห็นว่าเกิดข้ึน

ราคา

หากปัญหาหลักของคุณคือต้นทุนของโฮสต้ิงใหม่คุณจะไม่ผิดพลาดกับ VPS ที่ใช้ Linux VPS เนื่องจากความต้องการฮาร์ดแวร์มักจะตํ่ากว่าและความจริงที่ว่าโดยปกติจะไม่ มีค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตแพคเกจ Linux VPS ทั่วไปจะมีราคาถูกกว่าเมื่อเทียบ กับ Linux VPS หนึ่งที่มีคุณสมบัติคล้ายกัน

และถ้าคุณจะขยายไฟล์ Windows VPS เมื่อคุณเพิ่มคุณสมบัติและซอฟต์แวร์ขั้นสูงมากขึ้น เรื่อย ๆ ความแตกต่างจะมีความสําคัญมากขึ้นทําให้ต้นทุนของคุณสูงขึ้น ด้วยเหตุน้ี Windows VPS เซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวเสมือนเป็นตัวเลือกท่ีดีกว่ามากสําหรับงานเฉพาะทางและ โครงการท่ีต้องการ Windows VPS การใช้งาน

ความปลอดภัย

อีกปัญหาหนึ่งท่ีทําให้เซิร์ฟเวอร์ทั้ง 2 ประเภทมีความแตกต่างกันคือความปลอดภัย แม้ว่า จะไม่ได้รับการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างย่ิงหากคุณเลือก VPS ที่มีสิทธิ์การเข้าถึงระดับราก / ผู้ดูแลระบบและบุคคลอื่นจะสามารถเข้าถึงข้อมูลรับรอง ผู้ใช้ของคุณได้มีความแตกต่างระหว่างความปลอดภยั ของแอพพลิเคชันเฉพาะท่ีมีอยู่ในแต่ ละระบบ

โดยท่ัวไปเนื่องจาก Linux VPS เป็นโอเพ่นซอร์สบางคนจึงเชื่อว่ามีช่องโหว่ท่ีอาจเกิดข้ึนใน โค้ดของแอพบางตัว ในทางกลับกันเนื่องจากมีคนจํานวนมากที่ทํางานเพื่อทําให้ สภาพแวดล้อมดีข้ึนจึงง่ายข้ึนสําหรับพวกเขาท่ีจะค้นหาช่องโหว่เหล่านั้นและแก้ไขก่อนท่ีจะ ถูกนําไปใช้เพื่อทําร้ายเซิร์ฟเวอร์ของคุณ แม้จะมี “ทีมรักษาความปลอดภัย Linux VPS ระดับโลก” และผู้เช่ียวชาญหลายคนยอมรับว่า Linux VPS มีความปลอดภัยมากกว่า Windows VPS ยังคงเป็นที่นิยมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มลูกค้าระดับองค์กร

ความยืดหยุ่น

โดยทั่วไปเนื่องจาก Linux VPS มีการกระจายอํานาจมากกว่าและแอปพลิเคชันและการกระจาย จํานวนมากเป็นโอเพ่นซอร์ส Linux VPS จึงให้อิสระกับคุณมากขึ้น ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของ

คุณคุณสามารถเลือกระหว่าง CentOS, Debian, Ubuntu, Fedora และลีนุกซ์รุ่นอื่น ๆ ซึ่งแต่ ละรุ่นจะให้ความได้เปรียบที่แตกต่างกันเล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นรอบการเผยแพร่ที่เร็วขึ้นความ เสถียรระดับองค์กรหรือการเข้าถึงซอฟต์แวร์ล่าสุด . ในขณะที่ Windows เสนอเวอร์ชันต่างๆ ของไฟล์ Windows เซิร์ฟเวอร์ Azure และ Windows VPS ศูนย์ข้อมูล.

น่าเสียดายที่แม้จะมีเสรีภาพที่ดีท่ีนําเสนอโดยสภาพแวดล้อมของ Linux VPS ผู้ให้บริการพื้นที่ ไม่ทั้งหมดจะสามารถเข้าถึงการกระจายระบบปฏิบัติการหลักทั้งหมดได้ ตัวอย่างที่ดีของหนึ่งที่ ไม่ว่าจะเป็น Hostinger

แอพพลิเคชั่นที่มีจําหน่าย

ความหลากหลายของระบบปฏิบัติการที่พร้อมใช้งานจะทําให้เกิดความแตกต่างอย่างมากใน เกือบทุกด้านของเซิร์ฟเวอร์ตั้งแต่แพลตฟอร์มเวอร์ชวลไลเซชันที่มีไปจนถึงภาษาโปรแกรม และกรอบฐานข้อมูล ตัวอย่างเช่นกรอบการพัฒนาแอปพลิเคชันยอดนิยมบน Windows VPS จะ ASP.NET และ Visual Basic ในขณะที่เซิร์ฟเวอร์ Linux VPS มักใช้ PHP, Python และ Ruby on Rails

แน่นอนว่าหลายภาษาสามารถใช้แทนกันได้ แต่สิ่งเดียวกันนี้ไม่เป็นความจริงเสมอไปสําหรับ กรอบฐานข้อมูลด้วย Windows การใช้ MS SQL, Microsoft SQL Server หรือ Azure SQL และ Linux MySQL, PostgreSQL หรือ MariaDB (เพียงเพื่อตั้งชื่อไม่กี่สําหรับแต่ละ รายการ – โดยธรรมชาติแล้วยังมีอีกมากมาย)

ความเสถียร

ถ้าคุณเป็นเจ้าของ Windows VPS แล็ปท็อปหรือเดสก์ท็อปฉันแน่ใจว่าคุณรู้ว่ามันน่า รําคาญแค่ไหนท่ีต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากอัปเดตเล็กน้อยทุกคร้ัง – ไม่ต้องพูดถึง ว่าระบบเองก็ไม่ได้เสถียรที่สุดเช่นกัน น่าเสียดายท่ีส่ิงเดียวกันน้ีเป็นจริงสําหรับ สภาพแวดล้อมเซิร์ฟเวอร์

ความสวยงามของ Linux VPS คือสามารถรักษาเวลาพร้อมใช้งานได้ 100% แม้จะมี การอัปเดตไดรเวอร์และแพตช์ทั้งหมดเนื่องจากไม่จําเป็นต้องรีบูใด ๆ เลย ตรงกันข้ามคุณ ต้องรีบูตไฟล์ Windows VPS หลังการอัปเดตเล็กน้อยทุกครั้ง – ไม่ต้องพูดถึงความเสี่ยง ที่เซิร์ฟเวอร์ของคุณจะล่มนั้นสูงกว่ามาก

 

เมื่อทราบความแตกต่างทั้งหมดแล้วลองดูเหตุผลต่างๆที่ทําให้

บริษัท ใช้ระบบสําหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

 

“READY Hosting” จาก READY IDC

ยินดีเป็นผู้ช่วยคนใหม่…ให้คุณ

 

สนใจติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดการให้บริการเพิ่มเติมได้ทาง

Email: [email protected] หรือ www.readyidc.com

By Ready IDC