HybridCloud |คืออะไร?

ส่วนหน่ึงของระบบ Cloud Computing ที่สําคัญอีกอย่างนั่นก็คือ Hybrid Cloud คือการ รวมเอาระบบโครงสร้างพื้นฐานของระบบ Private Cloud และ Public Cloud ที่ถูกนํามาใช้ ร่วมกัน เพื่อลดข้อเสียของ Cloud ทั้งสองรูปแบบนี้ และยังสามารถช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น ในการจัดการได้มากยิ่งข้ึน เช่น ระบบการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานบนคอมพิวเตอร์ ( Cloud Computer ) ที่เราเองสามารถเลือกที่จะจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวในรูปแบบ Private Cloud หรือจะเลือกตั้งค่าการแชร์ข้อมูลในรูปแบบของ Private Cloud ก็ได้

โดยมีกุญแจสําคัญคือ Public Sphere และ Private Sphere ทจี่ ะมีการเชื่อมโยงกันผ่าน การเข้ารหัสการเชื่อมต่อ (Encrypted Connection) เพื่อช่วยให้สามารถทําการรับส่ง ข้อมูลอย่างปลอดภัยระหว่างกันและกัน

Hybrid cloud อาจรวมไปถึงการจัดการทรัพยากรแบบไดนามิค (Dynamic Resource Allocation) และการย้ายข้อมูลระหว่าง Cloud นอกจากนี้ Hybrid Cloud ยังได้รับการ ออกแบบโดยคํานึงถึงความสามารถในการเคลื่อนย้ายได้ (Portability) เป็นหลัก โดยองค์กรสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานหรือโยกย้ายถ่ายโอนปริมาณงาน (Workloads) ของคลาวด์ภายใต้การบริหารจัดการเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (Unified Management)

ด้วยประโยชน์ท่ีมีให้ทั้งหมดดังท่ีได้กล่าวมา จึงไม่ใต้องประหลาดใจ ท่ี Hybrid Cloud จะถูก คาดการณ์ว่าเป็นโมเดลหลักในกระแสของอนาคต – กว่า 90% ขององค์กร ที่ได้ให้ความ คิดเห็นว่า Hybrid Cloud เป็นรูปแบบไอทีในอุดมคติ, จากรายงานการวิจัยโดย VansonBourne

ReadyIDC มีความคิดเห็นไปในทางเดียวกันกับการคาดการณ์ท่ีว่า ตลาด Hybrid Cloud จะสามารถโตขึ้น 20.5% ในปี 2021 โดยได้รับแรงกระตุ้นจากการเติบโตของบริการ ด้านความปลอดภัย (Security Service) และการให้บริการข้อมูล (Data Service) ที่เป็นไป ตามข้อกําหนด (Compliance)

สถานการณ์การใช้งานรูปแบบ Hybrid Cloud

มีหลายสาเหตุท่ีองค์กรอาจจะเลือกใช้งานสถานการณ์คลาวด์แบบ Hybrid Cloud ยกตัวอย่างเช่น มันสามารถใช้เพื่อเป็นตัวควบคุมหลักสําหรับการจัดการเว็บไซต์สำหรับ ผู้บริโภค ด้วยแอปพลิเคชั่นเซิร์ฟเวอร์หรือฐานข้อมูลของเว็บไซต์ที่วางในซับเน็ตส่วนตัวที่ไม่ สามารถเข้าถึงได้ผ่าน Open Internet

นอกจากนี้มันยังสามารถนํามาใช้เพื่อส่งมอบเว็บแอปพลิเคชั่นที่สามารถปรับขนาดขึ้นหรือ ลงได้ตามความต้องการ ในขณะที่แอปพลิเคชั่นเหล่านี้สามารถดําเนินการเชื่อมโยงไปยัง ฐานข้อมูลที่มีความปลอดภัยในศูนย์ข้อมูลของลูกค้าของตัวเอง เพื่อเป็นการรับประกันว่า ข้อมูลที่สําคัญจะไม่สามารถถูกขโมยข้อมูลและถูกเข้ารหัสได้อย่างสมบูรณ์

ระบบ Hybrid Cloud มักจะเป็นเป้าหมายทสี่ ามารถทํางานได้ก็ต่อเมื่อองค์กรไม่มีพื้นที่ว่าง ทางกายภาพเหลืออยู่ในศูนย์ข้อมูลของตนเอง ซึ่งสถาบันการเงนิ อาจตัดสินใจที่จะเรียกใช้ งานการซื้อขายในศูนย์ข้อมูลใน Local Data Center เพื่อลดความล่าช้าในการตอบสนอง แต่กลับเรียกใช้แอพพลิเคชั่นการวิเคราะห์บนบริการ Public Cloud Service เนื่องจากเวลา แฝงที่เพิ่มขึ้นจะไม่มีผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อการทํางานของแอพพลิเคชั่นการวิเคราะห์

Hybrid Cloud ถูกนํามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของ Cloud Computer ขององค์กร โดยมอบความปลอดภัยให้กับความสามารถที่เพิ่มขึ้นเมื่อมีความจําเป็น สิ่งนี้จะช่วยให้การทํางานของบริษัทสามารถย้ายข้อมูลขององค์กรไปสู่ระบบคลาวด์ครั้งแล้วครั้งเล่าได้ ตลอดช่วงระยะเวลาหลายเดือนหรือหลายปี หรือจนกว่าจะมีการถอนการติดต้ังฮาร์ดแวร์ เซิร์ฟเวอร์แบบ In-House ในขณะที่มันหมดอายุการใช้งานและสร้างมูลค่าสูงสุดจากการ ลงทุนนั้น ๆ

หากมีการจัดการอย่างเหมาะสมกับ Cloud Computing โดยใช้ Hybrid Cloud ก็จะช่วยให้ บริษัทต่างๆ ที่มีความคิดแบบเก่าๆ สามารถที่จะมองเห็นข้อได้เปรียบของทั้งข้อดีและข้อเสีย ของ Hybrid Cloud ได้ในเวลาเดียวกัน เนื่องจากข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนขององค์กร ก็ยังคงสามารถที่จะรักษาและจัดเก็บไว้ภายในศูนย์ข้อมูลของบริษัท โดยใช้วิธีการควบคุม อย่างเข้มงวดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือข้อมูลลูกค้าในแบบที่หลายๆ องค์กร ต้องการ

ในส่วนของคลาวด์สาธารณะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญ แต่มักจะถูกนํามาใช้ในการ ส่งมอบข้อมูลที่มีความสําคัญในระดับที่น้อยกว่า ยกตัวอย่างเช่น แผนกทรัพยากรมนุษย์ หลายแห่งใช้บริการคลาวด์สาธารณะเพื่อจัดการกับบัญชีเงินเดือน อาจมีบ้างในบางครั้งที่ จําเป็นต้องค้นหาข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์แบบส่วนตัวของบริษัท แต่ข้อมูลดังกล่าวก็ยังคงจํากัดอยู่ภายในขอบเขตขององค์กร

ข้อเสียของวิธีการใช้งานแบบ Hybrid Cloud ก็คือการจัดการทางด้านเทคนิค ที่ยากกว่า โครงสร้างพื้นฐานที่เป็นแบบส่วนตัว (Private) หรือสาธารณะ (Public) ซึ่งแผนกไอที จะต้องอุทิศทั้งเวลาและความพยายามในการรักษาความปลอดภัยอย่างเพียงพอ

การกําหนดค่าและการวางแผนพัฒนาแบบผสมผสานของระบบ Cloud Computing และ อาจจําเป็นท่ีจะต้องปรับระบบ Cloud Computing ภายใน เพื่อให้ทํางานกับบุคคลที่สามได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

การรักษาความปลอดภัยก็เป็นปัญหาอีกประการหนึ่ง สําหรับ Hybrid Cloud ด้วย โครงสร้างพื้นฐานแบบผสมผสานทําให้เกิดเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยที่มีความรุนแรง ยิ่งกว่าการใช้ประโยชน์จาก Cloud Hosting หรือการจัดการกับ Workload ด้วยระบบที่มี อยู่ภายในองค์กร (On-Premises) โดยมกี ารวิจัยของ Voice of the Enterprise มคี นให้ ความเห็นว่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Storage) บนระบบคลาวด์แบบ Hybrid มีระบบการรักษา ความปลอดภัยที่น้อยกว่า ซึ่งจัดว่าเป็นข้อเสียในลําดับต้น ๆ เลยทีเดียว

อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกหลายวิธีท่ี Hybrid Cloud สามารถทํางานเพื่อปกป้องข้อมูลทั้งใน ระหว่างการโอนย้ายและในส่วนที่เหลือ แต่มาตรการอาจจะแตกต่างกันไปตามผู้ให้บริการ และอาจจะไม่เพียงพอที่จะสนองความกังวลด้านความปลอดภัยของตลาดที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งความปลอดภัยของข้อมูลมักจะขัดแย้งกับความคาดหวังในยุคที่มีการเร่งการพฒั นา ระบบคลาวด์ แต่ก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องมีระบบคลาวด์แบบ Hybrid ที่สามารถทําให้นโยบาย ด้านความปลอดภัยเป็นไปโดยอัตโนมัติและรับประกันว่าจะปฏิบัติตาม ในขณะที่ยังเปิดใช้งาน ความสามารถแบบออนดีมานด์ (On-Demand) สําหรับพื้นท่ีจัดเก็บบนระบบคลาวด์แบบ Hybrid Cloud

สําหรับการจัดการงบประมาณสําหรับการติดตั้งระบบ Hybrid Cloud อาจทําให้เกิดความ ซับซ้อนได้เช่นกัน ในสถานการณ์ที่ผู้ให้บริการคลาวด์แบบสาธารณะมอบความจุสํารอง สําหรับการกู้คืนระบบ (Fallback Capacity) จากความเสียหาย หรือเครือข่ายส่วนตัว (Private Network) ขององค์กร ซึ่งมนั อาจจะเป็นเรื่องยากที่จะคาดการณ์ถึงแนวโน้ม ความต้องการที่มีต่อโครงสร้างพื้นฐานแบบสาธารณะ แต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความพร้อม ใช้งานของทรัพยากรในปัจจุบันของผู้ให้บริการคลาวด์สาธารณะ โดยความจุพิเศษนั้นอาจ ถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในอัตราผันแปร (Variable Rate)

เมื่อทราบข้อดี ข้อเสียกันขนาดนี้แล้ว

สําหรับธุรกิจที่เปิดกว้างในการรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ
Hybrid Cloud จะช่วยให้สามารถมุ่งเน้นไปที่การนําเอา                                                                                       Digital Technology มาปรับใช้กับทุกส่วนของธุรกิจของคุณ

ทีม Technical Support & Customer Service

พร้อมดูแลคุณทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

หากเกิดปัญหาทางเทคนิคอะไร ไม่ต้องตกใจ คุณสามารถติดต่อ ประสานงาน หรือขอความช่วยเหลือจากทีมงานคุณภาพของ

Ready IDC ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านทาง Hotline: 086-972-1994 หรือ 02-503-4265 กด 3 หรือ Email: [email protected]

“READY Hosting” จาก READY IDC

ยินดีเป็นผู้ช่วยคนใหม่…ให้คุณ

สนใจติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดการให้บริการเพิ่มเติมได้ทาง

Email: [email protected] หรือ www.readyidc.com

By Ready IDC