ความแตกต่างของ ⎸Cloud Server กับ Rack Server

ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับคำว่า Server กันก่อน Server คือระบบที่ทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูล และให้
คอยให้บริการผู้ใช้งาน ยกตัวอย่างเช่น เมื่อคุณต้องการเปิดเว็บไซต์ Server ที่ให้บริการก็จะส่งข้อมูล
ไปให้กับผู้ใช้งานนัน้ ๆ ซึ่ง Server ที่ว่านี้มีหน้าตาหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นแบบตู้สี่เหลี่ยม หรือ
Rack ที่หลายองค์กรนิยมนำมาใช้เป็น Data Center หรือ แบบ Cloud Server ที่ให้บริการในรูปแบบ
ของ Virtual Server

โดยในครัง้ นี้เราจะมาพูดถึงประเด็นหลักเกี่ยวกับ ความแตกต่างของ Server แบบตู้ หรือ Rack
เทียบกับ Cloud Server ว่าทัง้ สองแบบนี้มีหลักการทำงานอย่างไร มีจุดแตกต่างกันที่ส่วนไหน
และแบบใดที่เหมาะกับการใช้งานขององค์กรมากที่สุด

 

ทำความรู้จักกับ Server ทัง้ 2 แบบ

1. Rack Server

เป็นการออกแบบมาเพื่อติดตัง้ ไว้ในตู้Rack สำ หรับการใช้งานด้าน Server โดยตรง และต้องมี
ผู้เชี่ยวชาญคอยดูเเลระบบการทำงานต่อเนื่องตลอด 24 ชม. โดยระบบนี้จะสามารถรองรับการทำงาน
ปริมาณมากได้

พูดถึงในด้านการติดตัง้ Rack Server อาจจะต้องใช้พื้นที่ในการติดตัง้ ประมาณหนึ่ง เพราะ Rack
Server จะมีลักษณะเป็นตู้สี่เหลี่ยมไว้สำ หรับใส่ Server ที่ถูกออกแบบมาให้ใส่กับตู้Rack ซึ่งมีรูปทรง
ค่อนข้างบาง สามารถวางซ้อนทับกันได้หลายๆชัน้ เพื่อช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตัง้

นอกจากนี้ยังมีระบบระบายความร้อนภายในตัว เพราะเครื่อง Server ต้องทำงานอยู่ตลอด หากติดตัง้
ในห้องที่มีระบบระบายอากาศที่ดีด้วยจะยิ่งสามารถยืดอายุการใช้งานออกไปได้

Rack Server จึงถือเป็นอุปกรณ์และตัวช่วยที่สำ คัญมากในการบริหารจัดการระบบเครือข่าย และลด
เวลาในการจัดการปัญหา นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้อีกด้วย เช่น ป้องกันน้ำ รัว่
ไหลใส่เครื่อง Server ป้องกันความเสียหายจากการตกกระเเทกพื้น และปัญหาอื่นๆอีกมากมาย

หลักการในการเลือกและการใช้งาน Rack Server

ควรเลือกตู้Rack ที่มีการออกแบบระบบระบายความร้อนที่ดี มีการป้องกันฝุ่นเเล้วความชื้น และถูก
ออกแบบมาเพื่อให้สามารถจัดวางตู้Rack และการติดตัง้ สายไฟได้อย่างเป็นระบบระเบียบ

1. Rack Server จะเหมาะกับบริษัทเเละองค์กรที่มีการ Host ระบบ Cloud computing ในการให้
บริการเว็บไซต์ หรือ Mail Server ขององค์กร รวมไปถึงธุรกิจ SME ขนาดกลางก็เหมาะด้วย
เช่นกัน

2. เหมาะสำ หรับองค์กรที่เป็น Host Server ของเกมส์ออนไลน์ หรือผู้ให้บริการเกมออนไลน์
ทัง้ บน PC และ Mobile game เพราะจำเป็นต้องรองรับการ Workload จำนวนมาก

3. เหมาะกับสำ หรับองค์กรกระทรวงหรือมหาวิทยาลัย ที่ต้องรองรับผู้ใช้งานที่เชื่อมต่ออยู่ตลอด
โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย เนื่องจากนักศึกษาต้องมีการเชื่อมต่อเพื่อลงทะเบียนเรียน ตรวจสอบ
ข้อมูลส่วนตัว จึงต้องมี Server ที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา

2. Cloud Server

Cloud Server เป็นการให้บริการในรูปแบบของ Virtual Server หรือเซิร์ฟเวอร์เสมือนจริง เป็น
Server ขนาดใหญ่ที่มีระบบการทำงานของ Server หลายๆเครื่องพร้อมกัน สามารถประมวลผลข้อมูล
ได้จำนวนมากอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เมื่อเกิดปัญหาขึ้นที่ Server ตัวหนึ่ง ก็จะมี Server ตัวอื่นๆ
คอยรองรับการทำงานแทนอยู่ตลอด จึงหมดปัญหาเรื่อง Server ล่มไปได้เลย เหมาะมากๆกับองค์กร
ธุรกิจ หรือแอปพลิเคชัน่ ที่ต้องมีการทำงานอย่างต่อเนื่อง ห้ามถูกขัดจังหวะ

 

สำ หรับ Cloud Server นัน้ จะแตกต่างจาก Server ทัว่ ไปตรงที่ปกติเเล้ว Server จะสามารถสร้าง OS
ได้เพียง 1 ตัว และสามารถทำงานได้แค่ภายในระบบของเครื่องเท่านัน้ แต่สำ หรับ Cloud Server นัน้ ไม่
ใช่ แต่จะสามารถสร้าง OS ได้หลายตัวใน Server เพียงเครื่องเดียว และยังสามารถขยายความจุได้
ง่ายกว่า Server แบบทัว่ ไปอีกด้วย ทำให้สามารถบริหารต้นทุนได้อย่างรวดเร็ว และมีความยืดหยุ่นสูง

หลักการในการเลือก และการใช้งาน Cloud Server

สิ่งสำ คัญเบื้องต้นคือเลือกผู้ให้บริการ Cloud Server ที่ตอบโจทย์ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ขององค์กร ซึ่งปัจจุบันมีผู้ให้บริการอยู่หลายเจ้า ReadyIDC ก็คือหนึ่งในนัน้ และมีเจ้าหน้าที่คอยดูเเล
Support ให้การช่วยเหลือเมื่อมีการใช้งาน Server อยู่ตลอด ตัง้ แต่ขัน้ ตอนแรกไปจนถึงการติดตัง้
รวมไปถึงการแก้ปัญหาต่างๆ

เลือกฟงั ก์ชัน่ หรือฟเีจอร์การใช้งานที่สอดคล้องกับความต้องการ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจใน
อนาคต หากเป็นธุรกิจขนาดเล็ก หรือเพิ่งเริ่มธุรกิจ ควรเลือก Cloud Server แบบพื้นฐานก่อน และ
เลือกราคาที่เหมาะสม โดยหากอนาคตมีความต้องการที่จะอัพเดตการใช้งานเพิ่มเติม ก็สามารถปรับ
เพิ่มขนาดของ Server ได้ ที่สำ คัญต้องเป็นระบบที่ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อนจนเกินไป โดยที่ผู้ใช้
งานสามารถเรียนรู้วิธีการใช้ และเเก้ปัญหาเบื้องต้นต่างๆได้เอง

1. เหมาะกับบริษัทองค์กรขนาดเล็ก หรือธุรกิจ SME เพราะการติดตัง้ Server มีค่าใช้จ่ายที่
ค่อนข้างสูง ไม่เพียงแต่อุปกรณ์ฮาร์ดเเวร์ แต่ยังต้องมีค่าจ้างบุคคลากรเพื่อมาดูเเลระบบให้
อีกด้วย Cloud Server เหมาะกับองค์กรขนาดเล็ก เพราะง่ายต่อการบริหารต้นทุน และ
สามารถปรับขยายได้ตามความต้องการ

2. หากเป็นองค์กรขนาดใหญ่ตัง้ แต่ 100 คนขึ้นไป และมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เยอะ ก็สามารถ
เลือกใช้ได้ทัง้ แบบ Server ทัว่ ไป และ Cloud Server โดยขึ้นอยู่กับความต้องการขององค์กร
นัน้ ๆ

3. เหมาะสำ หรับองค์กรที่ใช้งาน Cloud Server และต้องการออนไลน์อยู่ตลอด เช่น
Application Server ที่ต้องการความเสถียรของการเข้าใช้งานที่แน่นอน

สรุปเเล้วระบบทัง้ สองมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน การเลือกใช้ที่เหมาะสมคือการเลือกให้ตรงกับ
ความต้องการและวัตถุประสงค์ของการใช้งานในแต่ละองค์กร อีกทัง้ ควรเลือกผู้ให้บริการหรือผู้ที่
ดูเเลระบบ Server ที่มีความเชี่ยวชาญ และเป็นมืออาชีพมากพอ รวมไปถึงการบริการหลังการขายที่ดี
และการเเก้ปัญหาที่รวดเร็ว เพื่อขจัดปัญหาที่อาจะเกิดตามมาทีหลัง

 

“READY IDC”
ยินดีเป็นผู้ช่วยคนใหม่…ให้คุณ

สนใจติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดการให้บริการเพิ่มเติมได้ทาง
Email: [email protected] หรือ www.readyid.com

 

By Ready IDC