ป้องกัน DDoS| ในปี 2021 จาก ReadyIDC

ในปัจจุบัน แฮกเกอร์ได้พัฒนารูปแบบการโจมตีให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน มีความถี่มากขึ้น ปริมาณสูงข้ึน และมีความซับซ้อนเพิ่มมากข้ึน ทําให้อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยแบบ ทุกองค์กรจําเป็นต้องมีโซลูชัน สําหรับป้องกันการโจมตีแบบ DDoS เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดข้ึนกับธุรกิจและ Network Infrastructure

หากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัทคุณอยู่ดี ๆ ก็เกิดออฟไลน์ข้ึนเนื่องจากมีปริมาณการเข้าชมท่ีน่า สงสัยจํานวนมาก งั้นคุณก็อาจตกเป็นเป้าของการโจมตีโดยปฏิเสธการให้บริการ (Distributed Denial- of-Service หรือ DDoS)

รูปแบบการโจมตีทางไซเบอร์เหล่าน้ีกําลังเพิ่มขึ้นและพวกมันสามารถทําลายธุรกิจหรือช่ือเสียงของแบรนด์ ของคุณได้เมื่อพวกมันเป็นสาเหตุของการทําให้เว็บไซต์หยุดทํางาน

DDoS ย่อมาจาก ‘Distributed Denial-of-Service’ (การปฏิเสธการให้บริการ)

การโจมตี DDoS เกิดขึ้นเมื่อแฮ็กเกอร์ส่งปริมาณการเข้าชมจํานวนมากไปยังเครือข่ายหรือเซิร์ฟเวอร์ของ คุณเพื่อล้มล้างระบบและขัดขวางความสามารถในการให้บริการ การโจมตีเหล่านี้มักถูกนํามาใช้เพื่อล้ม เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันให้ออฟไลน์ชั่วคราวและการโจมตีแต่ละครั้งอาจเกิดขึ้นเป็นระยะเวลาหลายวันหรือ นานกว่านั้น

วิธีป้องกันการโจมตี DDoS

คุณไม่สามารถป้องกันนักโจมตีที่อันตรายจากการส่งคลื่นการเข้าชมที่ไม่น่าไว้วางใจมายังเซิร์ฟเวอร์ของคุณได้ แต่คุณสามารถเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนที่จะรับมือกับการโหลดข้อมูลเหล่านั้น

1. ตรวจพบมันก่อนโดยการตรวจสอบการเข้าชม การเข้าใจถึงว่าสิ่งใดที่ถือเป็นการเข้าชมปกติ น้อยและ จํานวนมากสําหรับองค์กรของคุณนั้นเป็นเรื่องสําคัญ หากคุณรู้ว่าคาดการณ์ได้ว่าเมื่อใดก็ตามที่การเข้า ชมนั้นเกินกว่าขีดจํากัด คุณสามารถเพิ่มอัตราการจํากัดขึ้นให้เท่ากับในระดับนั้นได้ นั่นหมายความว่า เซิร์ฟเวอร์ของคุณจะรับคําขอให้มากที่สุดเท่าที่มันจะสามารถรับมอืไหวได้เท่านั้น

การมีความรู้ล่าสุดเกี่ยวกับแนวโน้มการเข้าชมเว็บของคุณยังช่วยให้คุณสามารถระบุปัญหาได้เร็วยิ่งขึ้น ด้วย

คุณควรเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับการเพิ่มขึ้นอย่างมากเนื่องจากฤดูกาล แคมเปญทางการตลาดและอื่นๆ ด้วยการเข้าชมที่ไว้วางใจได้จํานวนมาก(เช่นจากลงิก์โซเชียลมีเดียที่กําลังเป็นที่พูดถึง)บางครั้งสามารถ ส่งผลให้เซิร์ฟเวอร์ล่มได้เช่นเดียวกันและแม้ว่ามันจะมาจากแหล่งทรัพยากรที่ถูกกฎหมาย แต่การที่เว็บไซต์ ล่มเป็นเวลานานนั้นก็อาจสร้างความเสียหายมหาศาลให้กับธุรกิจของคุณได้

2.หาแบนด์วิดท์เพิ่ม เมื่อคุณมีความคดิดีๆเกี่ยวกับความจุของเซิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องการแล้วโดยอ้างอิง ตามระดับการเข้าชมทั่วไปและระดับสูงของคุณ คุณก็ควรจะหาแบนด์วิดท์เพิ่ม การมีแบนด์วิดท์เซิร์ฟเวอร์ จํานวนมากกว่าที่คุณต้องการใช้เรียกว่า “การกันพื้นที่ (overprovisioning)”

สิ่งนี้จะซื้อเวลาให้คุณมากขนึ้ก่อนที่เว็บไซต์เซิร์ฟเวอร์หรือแอปพลิเคชันของคุณจะล่มโดยสมบูรณ์ในกรณี ที่เกิดการโจมตี DDoS ขึ้น

3. ใช้ระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ของเครื่องเซิฟเวอร์จํานวนมหาศาลที่กระจายตัวอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่ว โลก(CDN) เป้าหมายของDDoSคือการทําใหเ้ซิร์ฟเวอร์โฮสติ้งของคุณทํางานหนักจนล่มดังนั้นหนึ่งใน วิธีแก้ไขก็คือจัดเก็บข้อมูลของคุณไว้บนเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ ทั่วโลก

นั่นคือสิ่งที่ระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ของเครื่องเซิฟเวอร์จํานวนมหาศาลที่กระจายตัวอยู่ตามภูมิภาค ต่างๆ ทั่วโลกทําได้

CDNsให้บริการเว็บไซต์หรือข้อมลูของคุณจากเซิร์ฟเวอร์ที่ใกล้กับผู้ใช้แต่ละรายเพื่อประสิทธิภาพที่รวดเร็ว ยิ่งขึ้น แต่การใช้เซิร์ฟเวอร์ดังกล่าวเพียงหนึ่งเซิร์ฟเวอร์นั้นจะหมายความได้ว่าคุณมีช่องโหว่ในการโจมตี น้อยลงในกรณีที่เซิร์ฟเวอร์หนึ่งนั้นทํางานหนักจนเกินไป คุณสามารถมีมากกว่าหนึ่งเซิร์ฟเวอร์ได้ตามที่ คุณต้องการ

ทําอย่างไรหากคุณถูก DDoS

การโจมตี DDoS ในทุกวันนี้มีความซับซ้อนและทรงพลังมากยิ่งขึ้นซึ่งมันอาจเป็นเรื่องยากที่จะแก้ไขเรื่องนี้ ด้วยตัวคุณเอง นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมการมีการป้องกันการโจมตีที่ดีที่สุดตั้งแต่แรกจึงเป็นเรื่องสําคัญ

1.หามาตรการป้องกันอย่างรวดเร็วหากคุณรู้ว่าปริมาณการเข้าชมปกติของคุณเปน็อย่างไรงั้น คุณก็คงสามารถระบุได้เมื่อใดที่คุณตกเป็นเหยื่อโจมตี DdoS คุณจะเห็นปริมาณคําขอเซิร์ฟเวอร์ มากมายหรือปริมาณการเข้าชมจากแหล่งที่มาที่น่าสงสัย แต่คุณอาจพอมีเวลาบ้างก่อนที่ เซิร์ฟเวอร์ของคุณจะทํางานหนักเกินหรือล่มโดยสมบูรณ์ตั้งค่าอัตราขีดจํากัดให้เร็วที่สุดเท่าที่จะ เป็นไปได้และล้างบันทึกเซิร์ฟเวอร์ของคุณเพื่อสร้างพื้นที่ว่าง

2. โทรติดต่อผู้ให้บริการโฮสติ้งของคุณ หากมีผู้เป็นเจ้าของและให้บริการเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บข้อมูลของ คุณไว้ ให้แจ้งให้พวกเขาทราบถึงการโจมตีโดยทันทีพวกเขาอาจสร้าง “หลุมดํา” ปริมาณการเข้า ชมของคุณไว้จนกว่าการโจมตีจะลดลงได้ซึ่งหมายความว่าคําขอที่กําลังมาถึงเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ไม้ว่าจะถูกกฎหมายหรือไม่ถูกกฎหมายนั้นจะลดลง นี่ถือเป็นความรับผิดชอบของพวกเขาที่จะต้อง ทําสิ่งนี้เพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ของลูกค้าอื่นๆ ไม่ล่มด้วยเช่นกัน

จากจุดนี้พวกเขามีแนวโน้มจะเปลยี่นเส้นทางการเข้าชมให้ไปผ่าน“ตัวกรอง”เพื่อคัดแยกการเข้าชมที่ไม่ถูก กฎหมายออกและปล่อยให้คําขอปกติผ่านได้

3. โทรติดต่อผู้เช่ียวชาญ อย่าง ReadyIDC หากคุณกําลังอยู่ในระหว่างการโจมตีจํานวนมากหรือไม่ สามารถรับกับระยะเวลาล่มที่เกิดขึ้นกับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของคุณได้ คุณอาจอยาก พิจารณาถึงการนําผู้เช่ียวชาญด้าน DDoS มาช่วยแก้ไขปัญหา สิ่งที่พวกเขาสามารถทําได้คือ เบี่ยงเบนปริมาณการเข้าชมของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่ของพวกเขาซึ่งสามารถรับมือกับ การโหลดและพยายามคัดแยกคําขอที่ไม่ถูกกฎหมายออกได้จากที่นี่

READY IDC

ยินดีเป็นผู้ชว่ ยคนใหม่…ให้คุณ

สนใจติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดการให้บริการเพิ่มเติมได้ทาง

Email: [email protected] หรือ www.readyidc.com

By Ready IDC